Bag om khalil Kommunikation / Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Tillæg

Betalingen forfalder ved afleveringen af arbejdet, med sidste rettidige betalingsdato 14 dage efter modtagelse af faktura - medmindre andet er aftalt. Ved betaling senere end 14 dage fra denne dato beregnes 1 % til administration, porto og rente pr. påbegyndt måned, dog minimum 100 kr.

For arbejde, der er bestilt til og udføres mellem kl. 17 og 22, ydes et tillæg på 50 %. Mellem kl. 22 og 8 samt i weekender og på helligdage (fra dagen før kl. 16) ydes der et tillæg på 100 %. For opgaver, der kræver overnatning uden for hjemmet, ydes 2 timelønninger pr. overnatning. 

Der betales særskilt for dokumenterede udgifter til f.eks. nødvendig fortæring, kørsel i egen bil (aktuelt med 3,56 kr./km) samt for evt. nødvendig overnatning.

Aflysning af aftalte opgaver

Hvis en indgået aftale aflyses af kunden, uden at det skyldes forhold, som jeg bærer ansvaret for, forfalder det fulde beløb til betaling.

Aflystning af pakkeløsninger

Aflysninger afregnes til det fulde aftalte beløb ved indgåelse af en pakkeløsning, og i forhold til løbende arbejde med en måneds varsel.

Aflystning af undervisning og foredrag

I forhold til undervisningsopgaver kan vi finde en nye dato, såfremt aflysning sker senest en måned før den aftalte dato. Hvis det ikke er muligt indenfor 1-2 måneder fra det aftalte tidspunkt afregnes det fulde aftalte beløb. 

Ophavsret i forhold til journalistiske tekster:

Det journalistiske produkt må kun anvendes til det aftalte formål. Enhver form for videreudnyttelse, der ikke allerede er aftalt eller tilladt i henhold til nedenstående standardvilkår, må kun finde sted efter ny aftale med mig.

Det er tilladt at udgive stoffet tidsmæssigt sammenfaldende med den trykte udgave på hjemmeside eller i digital udgave på f.eks. www.kvinfo.dk, ligesom det er tilladt at arkivere den trykte udgave i identisk digital form i full text database.

Tillæg på 12,5% ydes til betalingen for stof, der er produceret direkte til et digitalt medie, såfremt stoffet opbevares i en database, hvortil der gives tredjemand adgang. Ved mere aktivt netbrug, f.eks. bestilling fra artikeldatabase, aftales ekstra tillæg.

Det er en forudsætning for udnyttelse i pkt. 6 og 7, at både meddelelse om og honorar for videreudnyttelsen fremsendes senest samtidig med, at videreudnyttelsen foretages. Det er en betingelse, at den digitale udgave (herunder databasen) er underlagt samme redaktionelle kontrol som det trykte medie. Følgende vejledning skal stå tydeligt ved stoffet:

»Materialet stilles alene til rådighed for visning/læsning. Det er ikke tilladt at kopiere, hverken på papir, elektronisk eller i digital form. Der må dog tages kopi til egen personlig brug jf. Ophavsretsloven § 12. Yderligere rettigheder til materialet kan aftales ved henvendelse til (navn, adresse, tlf., fax, e-post osv.)«.

Såfremt stoffet bestilles til anvendelse i flere forskellige publikationer samtidig, betales den fulde grundløn for det første medie og herefter 50 % for hvert efterfølgende (dog max. 4 x grundlønnen).

Materiale, der genanvendes uden tidsmæssig eller anden forud aftalt særlig sammenhæng, men til samme formål, honoreres med 50-75 % af førstegangshonoraret. Anden genanvendelse honoreres med 100 %.

Ved brug af stoffet til CD-ROM, DVD-, bog- eller andre lignende udgivelser tager jeg udgangspunkt i en royalty på 15 % af salgsprisen fratrukket offentlige afgifter. Optræder mit stof som et bidrag blandt mange, forhandles et vederlag, der står i forhold til dette. Ved mange rettighedshavere kan henvendelse med fordel foretages til Dansk Journalistforbund, som jeg har bemyndiget til at handle på mine vegne.

Mit navn skal fremgå ved materialet i forbindelse med enhver offentliggørelse. Sker det ikke, er jeg berettiget til en godtgørelse på mindst 2.500 kr.

Ophavsretten til materialet forbliver hos Iben Baadsgaard Al-Khalil. Aftalen og ovenstående vilkår giver alene ret til at foretage den beskrevne udnyttelse.

 

Khalil Kommunikation v. Iben Baadsgaard Al-Khalil | CVR: 31702534 | Sadelmagertoften 86, 8270 Højbjerg  | Tlf.: 21847464